Pár základných informácii o ďalších pamiatkách v Trnave

Spracovane podľa:

Trnava Mestská pamiatková rezervácia, zostavila Margita Šukajlova, vydalo Ars Monument Bratislava pre Mesto Trnava 2005, ISBN 80-901174-2-3
Trnava sprievodca mestom vydala agentúra ARD nákladom mesta Trnava 2001 ISBN 80-968611-0-7,
Trnava turisticky minisprievodca vyhotovil Tnava Tourism 2013

Opevnenie

 • má takmer pravidelný obdĺžnikový tvar s rozmermi 800 x 700 metrov, hradby
  boli riešené veľkoryso – výstavba za hradbami sa začala až v 19,stor.
 • opevnenie patrí medzi najstaršie na Slovensku
 • pre mesto bolo vymedzená plocha 56 ha, v 13.stor. tým patrila Trnava medzi
  najväčšie mestá v strednej Európe
 • najskor sa vybudovali drevozemné valy ktoré spájali veže z murovaných tehál, 35 veží
  a 3 km opevnenie boli ešte obklopené vodnou priekopou.
 • v mestskom opevnení boli 4 brány, ku každej viedol most ponad vodnú priekopu
 • v 13. storočí sa začala prestavba mestského opevnenia, trvala až do
  14.storočia,
  pôvodné drevozemné valy boli nahradené tehlovými múrmi – tieto hradby
  z pálených tehál mali základ z lomového kameňa
 • v priebehu 15. a 16.storočia boli pred mestskými bránami postavené barbakany,
  projekt je dielom talianskeho architekta Pietra Ferrabosca
  v čase nebezpečenstva mesto uzatváralo všetky 4 mestské brány a používalo
  iba malé bránky tzv. fortne
 • v 18.storočí zanikla obranná funkcia hradieb. K vnútornej stene začali
  pristavovať menšie objekty a súčasne sa začali rozoberať ako stavebný
  materiál
 • v 19.stor. boli zbúrané všetky mestské brány
Zdroj: Portál cestovného ruch Trnava

Trojičný stĺp

 • koncom 17.stor. v r.1695 bol postavený Trojičný stĺp
 • na rohoch stoja sochy sv. Floriána a ochrancoch pred morom sv. Agáta, sv. František
  Xaverský a sv. Anton Paduánsky
 • uprostred ako keby v kamennom hrobe je socha sv. Rozálie – patrónky chorých na mor
 • na vrchole 4 m vysokého stĺpu je skupina sv. Trojice – pôvodne bola obrátená
  tvárou na sever k mestskej veži po rekonštrukcii je obrátená na východ k domu sv.
  Mikuláša
 • v r. 1949 sa mesto rozhodlo posunúť stĺp do rohu námestia, nakoľko cez
  námestie bola plánovaná cesta. Súsošie bolo demontovane, rozobrané a jednotlivé
  časti sa nachádzali na rôznych miestach
 • s rekonštrukciou sa začalo v r. 1989 a 21.novembra 1993 bol Trojičný stĺp
  posvätený.
Zdroj: Wikipedia

Divadlo

 • budova divadla vznikla postupnou prestavbou hostinca U čierneho orla, v období
  1830-31 nahradila drevenú tanečnú dvoranu na nádvorí divadelná sala pre 548
  divákov
 • v budove bola nielen divadelná sala, ale aj hostinec U Čierneho orla,v hostinci boli
  spravidla ubytovaný prominentní hostia
 • na priečelí budovy je nápis ktorý oznamuje, že túto budovu dal postaviť senát a
  ľud trnavský
 • pôvodná empírová stavba bola šiestym kamenným divadlom v býv.Uhorsku a prvým
  na Slovensku
 • koncom 19.storočia sa uskutočnila prestavba priečelia
Zdroj: Trnavský samosprávny kraj

Radnica

 • dnešná podoba radnice pochádza z roku 1793
 • celý areál radnice je komplexom stavieb od 16.do 19.storočia
 • táto pôvodná budova plnila aj obchodnú funkciu boli tu napr.kontrolné miery a váhy
 • sídlila tu samospráva, boli tu reprezentatívne miestnosti na prijímanie hostí a zasadanie
  mestskej rady
 • letopočet 1544 a erb mesta sa viaže na prestavbu tohoto staršieho objektu
 • na priečelí balkóna je nápis s chronogramom z roku 1793
 • v polovici 20.stor. bol k areálu radnice pripojený susedný rožný meštiansky dom – je
  to jeden z najvýznamnejších stredovekých domov Trnavy – vznikol v 1.pol.13.stor. a
  prešiel bohatým stavebným vývojom do dnešnej podoby – na poschodí sú
  reprezen.miestnosti primátora
  Univerzitné budovy
 • k severnej časti univer.kostola prilieha komplex budov bývalej teologickej,
  filozofickej a neskôr aj právnickej fakulty
 • tento komplex vznikal postupne od r.1640
 • roku 1635 premenil Peter Pázmány bývalé jezuitské kolégium na univerzitu – najskôr
  s dvomi fakultami
 • boli tu posluchárne, učebne, knižnica s 15000 zväzkami, tlačiareň, lekáreň a astronomické observatórium, sídlili tu aj akademické divadlo
Zdroj: trnava.sk

Katedrála sv. Jána Krstiteľa, pôvodne jezuitsky, univerzitný kostol

 • je to prvý ranobarokový kostol na Slovensku, patrí do komplexu univerzitných budov
 • monumentálna, slohovo čista stavba
 • na mieste stredovekého kostola a kláštora dominikánov začali stavať jezuiti v roku
  1629
 • donatorom bol Mikuláš Esterházi a kostol vysvätil o 8 rokov neskôr jágersky biskup Juraj Lipay
 • kostol postavili talianski architekti Pietro a Antonio Spazzo, výstavba tohto kostola sa považuje za začiatok trnavského baroka
 • hlavne priečelie – dvojvežové, nad vstupom erb Mikuláša Esterháziho, v nikách sochy starozákonných postav, v nikách bočného južného priečelia sochy apoštolov
 • na výzdobe interiéru sa počas niekoľkých desaťročí podieľali viacerí talianski, viedenskí ako aj domáci majstri, sochári, rezbári, štukatéri, maliari a pozlacovači
 • hlavný oltár je klenot barokového umenia, výškou viac ako 20 metrov patrí medzi najvyššie ranobarokove oltáre Európy, jeho ukončenie sa datuje na 1640, na oltári je 27 sôch svätcov v nadživotnej veľkosti.
 • Na klenbách sú štyri veľké oválne kartuše s maľbami zo života sv. Jana Krstiteľa
 • od roku 1977 je metropolitnou katedrálou Trnavskej arcidiecézy, naposledy
  reštaurovaný 1992-2003
Zdroj: Trnavská arcidiecéza

Univerzitné konvikty

 • nárožná budova je býv. Adalbertina dnes základná škola
 • nechal ju postaviť v roku 1623 Peter Pázmány ako konvikt pre sociálne slabších študentov univerzity
 • budova bola neskôr viackrát prestavaná
 • z pôvodnej stavby sa zachoval ranobarokový portál so sochou sv.Vojtecha
 • od zač.20.stor. tu bola meštianska škola, prvá mestská knižnica a expozície prvého mestského múzea (od r.1880)
 • susedná budova je trnavské gymnázium, kde študovali mnohé významné osobnosti nášho kultúrneho života
 • pôvodne seminár, ktorý dal postaviť v roku 1649 arcibiskup Juraj Lippay – jeho erb je na pôvodnom ranobarokovom portali, volal sa Rubrorum – názov je podľa červených reverend klerikov
 • od r.1853 gymnázium
 • Marianum je ďalšia pôvodne baroková budova, a ďalší konvikt postavený koncom 17.stor. zachoval sa ranobarokovy vstupný portál so sochou Panny Márie
 • Šľachtický konvikt bol postavený okolo pol.18.stor., dala ho postaviť Mária Terézia
 • Je honosnejší ako všetky ostatné budovy, bývali tu študenti z bohatých šľachtických rodín
 • V súčasnosti arcibiskupský úrad
Zdroj: Portál cestovného ruchu mesta Trnava

Kostol sv.Anny – uršulínsky

 • je to posledná významná baroková stavba v Trnave
 • základný kameň kostol posvätil arcibiskup Imrich Esterházy v roku 1729
 • so stavbou sa začalo až v roku 1773 a bola ukončená v r.1776
 • uršulínsky rád venoval od svojho príchodu do Trnavy v r.1724 výchove a vzdelávaniu
 • po oboch stranách kostola stáli kláštorné budovy
 • od r.1991 je tu opäť cirkevne gymnázium Angely Merici
Zdroj: Portál cestovného ruchu mesta Trnava

Dom hudby ul.M. Schneidra Trnavskeho

 • je to dom z pol 17.stor
 • v tomto dome býval hud.skladatel Mikuláš Schneider Trnavský (1881-1958)
 • pôsobil v blízkom kostole sv.Mikulasa a tu mal služobný byt
 • nápis na priečelí hovorí o tom, že tu bola ukrytá uhorská koruna – betlenovské povstanie 1619-21
  Súsošie sv.Jozefa nam.sv.Mikulaša
 • bol postavený z vďaky za skončenie morovej epidémie v roku 1731
 • reliéfy zobrazujú sv.Rozaliu, sv. Sebastiána a sv. Rocha
 • sochy sv. Mikuláša, sv. Karola Boromejského a sv. Kataríny Alexandrijskej
 • traja anjeli s tesárskymi nástrojmi
 • socha sv. Jozefa s Ježiškom stoji na vrchole obelisku
zdroj: Portál cestovného ruch Trnava

Arcibiskupský palác

 • renesančná budova postavená arcibiskupom Mikulášom Olahom v roku 1562
 • viackrát prestavaný
 • zač.17,stor nechal biskup Forgač pristavať krídlo pre kapitulskú knižnicu, tlačiareň a archív
 • Ostrihomskí arcibiskupi tu sídlili do roku 1820
 • V súčasnosti sídlo arcibiskupa
zdroj: Portál cestovného ruch Trnava

Kostol sv.Mikuláša

 • farský kostol
 • patrí medzi dominanty mesta
 • pôvodne tu stál menší románsky kostol, ten však zač.14.stor už nevyhovoval veľkosťou
 • okolo r.1380 sa začalo s prestavbou
 • dnes je to gotická 3-lodova bazilika postavená 1380-1420 na starších základoch
 • kostol je 60 m dlhý, 31 m široký, hlavná loď je vysoká 18 m.
 • na priečelí je najväčšie gotické okno kostola, pod ním je barokový portál, socha sv.Mikuláša, z oboch strán schodišťa postavili v r.1805 sochy sv.Mikuláša a sv.Vojtecha
 • zač.17.stor. Bol kostol barokovo prestavaný a vtedy sa zmenila aj celková silueta a čiastočne aj interiér kostola, arcibiskup Peter Pázmány nechal pristavať barokové bočné kaplnky – spolu 7
 • okolo 1740 dal arcibiskup Imrich Esterházy pristavať 8-bokú barokovú kaplnku k severnej časti kostola – v interiéri kaplnky je vzácny obraz trnavskej Panny Márie
 • tento obraz je stredobodom mariánskej úcty v meste.
 • Obraz zázračne slzil v roku 1663 keď bola krajina ohrozená Turkami, znova v r.1708 a vďaka P.Marie trnavskej sa v roku 1710 v meste zázračne zastavilo šírenie moru
 • Na pamiatku tohoto zázračného slzenia obrazu sa každý rok v novembri konajú 9-dnove pobožnosti 13-21.11
 • väčšia časť interiéru pochádza z 18.stor.
 • hlavný oltár je z konca 18.stor.
 • maliarska výzdoba svätyne a hlavnej lode je z rokov 1905-1906, v hlavnej lodi výjavy so Starého a Nového zákona vo svätyni výjavy zo života sv.Mikuláša
 • steny svätyne boli zač.19.stor. obložené drevom na hornej rímse je 22 búst svätcov
zdroj: Portál cestovného ruch Trnava

Synagóga Status quo ante
Halenarska ulica

 • postavená koncom 19.storočia
 • v architektúre orientálne prvky
 • nad štítom sú dosky Desatora
 • pred synagógou stoji od r. 1947 pamätník židovským obetiam 2.sv.vojny
 • zrekonštruovaná v roku 1994 pre potreby Galérie
Zdroj: Portál cestovného ruchu mesta Trnava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *